۶۷ - صد كلمه در باب معرفت نفس آيت الله حسن زاده آملي (۱)

                       FB025.jpg

يكم : آن كه خود را نشناخت چگونه ديگري را ميشناسد؟!

دوم : آن كه از صحيفة نفس خود آگاهي ندارد، از كدام كتاب و رساله طرفي مي بندد؟!

سوم : آن كه گوهر ذات خود را تباه كرده است، چه بهر ه اي از زندگي برده است؟!

چهارم: آن كه خود را فراموش كرده است، از ياد چه چيز خرسند است؟!

پنجم : آن كه ميپندارد كاري برتر از خودشناسي و خداشناسي است، چيست؟!

ششم : آنكه در صقع ذات خود با تمثّ لات ملكي همدم و هم سخن نباشد، بايد با چه اشباح وخيالات هم دهن باشد؟!

هفتم : آن كه خود را براي هميشه درست نساخت، پس به چه كاري پرداخت؟!

هشتم : آن كه از سير انفسي به سير آفاقي نرسيده است, چه چشيده و 

/ 0 نظر / 39 بازدید