۶۶ - بيانات استاد صمدی آملی( معرفت نفس)

                                                    ostad-samadi.jpg

رزق و روزی غیر از مال مادی است . در روایات فرموده اند :«روزی و رزق مقسوم است» یعنی  روزی هر کسی تقسیم شده است . در باطن عالم به مقدار وسعت وجودی هر شخصی  چه در امور مادي و چه در امور معنوي روزي را براي افراد تقسيم كرده

 كه اگر شخصي بيش از آن اندازه معين پرسه بزند و مانند مورچه مال به دست بياورد آن مقدار ديگر روزي اش نيست بلكه فقط مالي است كه به دست آورده است زيـرا مـال به دست آوردن غير از روزي به دست آوردن است .

«روزی»آن مقداری را می گویند که شخص برای زنده ماندن به آن محتاج است .(همانند تنفس که آن مقدار لازم را بدن جذب میکند نه بیش و نه کم.)

همانند اینکه فردی خانه ای به طول هزار متر مربع برای خـود بسازد در حالیکه فقط  به قسمتی از آن بـرای زندگی کردن نیازمند باشد .

در این صـورت باطن عالم این خانه هزار متری را منزل آن فرد نمی داند بلکه فقط آن مقداری که شخص در آن زندگی و به آن نیاز دارد را منزل او میداند و مابقی اضافه به حساب می آورد.

همانطور که در باطن نظام عالم ، ميزان عمر هـر شخصي معين شده است به هـمان مقدار هـم رزق و روزي او تنظيم شده است .

وقـتي كودكي كه به دنيا مي آيد و پستان مـادر به دهـانش گذاشته مي شود آن مقداري كه از شير مي مكد رزقش است و مابقي كه ازدهانش ميريزد رزق كودك نيست.

بنابر اين رزق و روزي هرگز كم نمي آيد امكان ندارد كسي صـد سال زنـده باشد اما خـداونـد روزي هشتاد سال او را تأمين كـند و بيست سال ديگر را بدون روزي باشد .

-----------------------------

همانطوري كه بين ظاهر و باطن عـالم مناسبت وجـود دارد و اين ظاهـر و باطـن از هم تأثير مي پذيرند ، بين روح و بدن انسان نيز مناسبت وجود دارد كه هم بـدن در روح تأثير ميكند و هم  روح در بدن .

اگر طهارت هم در مرتبه بدن و هم در مرتبه روح مراعات شود ، تأثير بسيار زيادي در انسان خواهد داشت . اين است كه براي آدمي هم طهارت ظاهري مانند طهارت بـدن و لباس و هم طهارت باطني كه طهارت در مقام نفس ، عقل ، خيال ، وهم ، سر و باطن است ، نياز مي باشد .

طهارت بدن را بايد مقدمه پاكي روح قرار داد ولذا حضرت آقا در ابتداي بحث طهارت فرمودند: « طهارت بدن از ادناس و قاذورات و طهارت حواس از اطلاق و رها کردن آنها در ادراکاتی که بدان نیاز نیست» طهارت بدن از دنسها و قاذروات ، همان طهارت بدن از نجاسات ظاهري است مثل اينكه انسان بعد از دفع كثافات ، خودش را تطهير كند.

انسان بايد در چند مورد از بخش طهارت ظاهر توجه زيادي داشته باشد يكي ازآنها طهارت بـدن از جنابـت است تا جائيكه مواظـب باشد حتي با بـدن جنب به رختخـواب نرود و نخوابد .طهارت ظاهري بدن باعث مي شود كه بدن معتدل شود و انسان در امور ظاهري بـدن افراط و تفريط نكند تا آنجا كه باعث مي شود نـفس نيز به اعتدال راه پيدا كند .

آنچه مهـم است اين است كه تـأثـيـر نامـطلوب جنابت بر روح شخـص بسيار شديد است لذا در رفع اين ناپاكي بايد خيلي دقت شود.

/ 0 نظر / 33 بازدید